Valná hromada

Zemědělská společnost  Horní Krupá,a.s.
se sídlem Horní Krupá 49, PSČ:  580 01 , okres Havlíčkův Brod

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B,vl.2027

se sídlem Horní Krupá 49,  PSČ 580 01

IČO :  25934546

svolává valnou hromadu,     

která se bude konat dne 31. 5. 2019 v 10.00 hod. v Kulturním domě v Horní Krupé

Pořad jednání:

1/         Zahájení 

2/         Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

3/         Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2018, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

4/         Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

5/         Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

6/         Schválení osoby auditora ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice

7/         Odstoupení z funkce člena představenstva p. Radka Šauera, nar.: 7. 8. 1965, bytem: Roháče z Dubé 1027, Havlíčkův Brod

8/         Volba ing. Ondřej Horák, nar. 4. 6. 1989, bytem Horní Krupá 112 za člena představenstva            

9/         Závěr

 

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen »prezence«) bude probíhat v den konání valné hromady od 09.00 hod do 9.55 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se každý  akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnitele. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních dnech.

 

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

K bodu 2 pořadu

2. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Ing Jaroslava Šuka,  narozeného 20. 1. 1954, bydliště K Červenému vrchu 735/31, Praha 6, jako zapisovatele Sedláková Jaroslava , jako ověřovatele zápisu Radka Štolfu jako osobu pověřenousčítáním hlasů pana Bělohlávek Zdeněk

Zdůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

K bodu 3 pořadu

3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2018, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

 

Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

 

Aktiva celkem    145 702                                           Pasiva celkem            145 702   

Dl. majetek         89 614                                            Vlastní kapitál           82 637    

Oběžná aktiva    55 832                                            Cizí zdroje                  62 840

Ostatní aktiva         255                                             Ostatní pasiva                 224  

Hospodářský výsledek po zdanění :  3 794

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání

K bodu 4 pořadu

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.

K bodu 5 pořadu

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018 s tím, že schvaluje převod zisku do následujících let.

Zdůvodnění:

K bodu 6 pořadu

6. Schválení osoby auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora společnosti, a to fy.: ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice

Zdůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

K bodu 7 pořadu

7. Odstoupení z funkce člena představenstva p. Radka Šauera, nar.: 7. 8. 1965, bytem: Roháče z Dubé 1027, Havlíčkův Brod

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí odstoupení z funkce člena dozorčí rady p. Radka Šauera .

Zdůvodnění:

Společnosti bylo doručeno písemné odstoupení z funkce člena představenstva p. Radka Šauera  ze dne 11. 12. 2018

K bodu 8 pořadu

8. Volba

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí do funkce člena představenstva ing. Ondřeje Horáka

Zdůvodnění:

Po odstoupení člena představenstva p. Radka Šauera považuje valná hromada za nezbytné doplnit představenstvo o jiného člena, ing. Ondřej Horák, byl vybrán jako vhodná osoba a s volbou vyslovil souhlas

 

V Horní Krupé  dne: 26. 4. 2019

                    

Za představenstvo:

Novák Jiří  - místopředseda představenstva – pověřený svoláním valné hromady